Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en services van Genki Greens en op iedere overeenkomst tussen de consument en Genki Greens. De voorwaarden zijn voor een iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Genki Greens. Op verzoek kunnen wij een schriftelijk exemplaar toesturen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Genki Greens heeft het recht om zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Genki Greens erkend.

1.4 Genki Greens garandeert dat geleverde producten en services voldoen aan de in de overeenkomst vermelde specificaties.


2. LEVERING

2.1 In het kader van de regels omtrent koop op afstand zal Genki Greens bestellingen binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 2 werkdagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad of niet meer leverbaar is), of er om andere redenen vertraging is of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd kan, dan ontvangt de consument binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.2 Aan de leveringsplicht van Genki Greens zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Genki Greens geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.3 Alle op de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief 9% BTW.


4. HERROEPINGSRECHT

4.1 Producten die in de webwinkel van Genki Greens worden gekocht hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.


5. GEGEVENSBEHEER

5.1 Als iemand een bestelling plaatst bij Genki Greens, dan wordt het e-mailadres opgenomen in het klantenbestand van Genki Greens. Genki Greens houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Genki Greens respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.


6. GARANTIE EN CONFORMITEIT

6.1 De ondernemer staat er voor in dat producten en services voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Genki Greens gegrond worden bevonden, zal Genki Greens de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos vervangen dan wel vergoeden. Eventuele aansprakelijkheid van Genki Greens bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, of (naar keuze van Genki Greens) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Genki Greens gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Genki Greens voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Deze garantie geldt niet indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Genki Greens en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


7. AANBIEDINGEN
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Genki Greens slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van Genki Greens gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Genki Greens kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.


8. OVEREENKOMST
8.1 Genki Greens behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.


9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de webshop van Genki Greens gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. OVERMACHT
10.1 Genki Greens is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Genki Greens alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

10.3 Genki Greens behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Genki Greens gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Genki Greens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Genki Greens is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 De door Genki Greens geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Genki Greens of een door Genki Greens aan te stellen partij om, in alle gevallen waarin Genki Greens zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, alle plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.


13. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Genki Greens en koper, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Holland kennis, tenzij Genki Greens er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.